Algemene Voorwaarden

1. ALGEMEEN

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijk vastgestelde afwijkingen, zijn
de onderstaande bepalingen van toepassing op al onze verkoopsover-
eenkomsten en overeenkomsten die betrekking hebben op door ons
te presteren diensten.
Door bestelling verklaart de koper deze voorwaarden te aanvaarden.
Enkel bestellingen die, ofwel door een gemachtigde van de verkoper
schriftelijk bevestigd werden, ofwel gevolgd werden door een fac-
tuur, worden als geldige en voor uitvoering vatbare bestellingen
beschouwd. De algemene aankoopvoorwaarden van de koper gelden
slechts voor zover de verkoper daar zijn uitdrukkelijke toestemming
voor gegeven heeft. Het aanvaarden van bestelbons doet aan deze
regel geen afbreuk.

2. OFFERTES
Onze offertes zijn niet bindend.

3. PRIJZEN
Al onze prijzen, hoe dan ook vermeld, kunnen zonder voorafgaan-
delijk bericht aangepast worden in geval van schommeling in een of
meerdere componenten van onze kostprijs.
Iedere prijsopgave geldt voor leveringen in onze magazijnen, waarbij
onze prestaties beperkt blijven tot het individualiseren van de koop-
waar.

4. LEVERINGSTERMIJNEN
De door onze firma opgegeven leveringstermijnen zijn niet bindend,
en doen dus geen recht op schadevergoeding ontstaan.

5. LEVERING
De levering en aanvaarding geschieden in ons magazijn zodra de
koopwaar geïndividualiseerd is. De geïndividualiseerde koopwaar
blijft in onze magazijnen, wordt behandeld, verzonden, vervoerd of
opgeslagen op risico en kosten van de koper.
De door de koper niet opgehaalde koopwaar wordt aan zijn of het
door hem opgegeven adres verzonden. De verkoper heeft de vrije
keuze i.v.m. het vervoermiddel en –weg. De koper aanvaardt zonder
enig voorbehoud dat alle handelingen die hiermede verband houden,
gelden als zijnde in zijn opdracht en op zijn kosten gesteld. De verze-
kering van de risico’s hieruit voortvloeiend, zal enkel op aangetekend
schriftelijk verzoek en op kosten van de koper afgesloten worden.
Franco – of C.I.F.-leveringen doen op generlei wijze afbreuk aan
voorgaande bepalingen, en impliceren enkel dat de verkoper de
hierbij ten laste van de leverancier voorziene kosten draagt.
In geval van verzending van het goed, dient de koper tijdig het punt
op de openbare weg aan te duiden, waar in wettelijk geoorloofde
omstandigheden door zijn zorgen zal gelost worden. De koper zal
instaan voor alle gevolgen van zijn verzuim, onnauwkeurigheden of
laattijdigheid in dit opzicht.
De verkoper is niet verplicht tot tussenkomst bij mogelijke betwistin-
gen omtrent de prestaties van derden.

6. KLACHTEN – WAARBORG
Om in aanmerking te komen, moet elke klacht wegens gebreken aan
de verkoper per aangetekend schrijven betekend worden binnen de 5
dagen van de ter beschikking stelling van de goederen. De in gebruik-
name sluit elke mogelijkheid tot protest uit.
In geval het protest door de verkoper als gegrond herkend wordt,
beperkt zijn verbintenis zich tot de vervanging van de betwiste
stukken, zonder vergoeding van bewerkingskosten en anderen. Indien
de verkoper, buiten zijn wil om, in de onmogelijkheid verkeert om de
voorgaande regeling uit te voeren, kan hij de overeenkomst herroepen
zonder recht op schadevergoeding door een van beide partijen. De
verkoper betaalt het reeds betaalde terug, de koper zendt de reeds
geleverde goederen terug. In geen geval kan de verkoper gehouden
worden tot betaling van schadevergoeding.

7. BETALINGEN – EIGENDOMSVOORBEHOUD – ONTBINGING
De verkoper houdt zich het recht voor de goederen te factureren
volgens de gedane leveringen.
Elke niet op de vervaldag betaalde factuur zal van rechtswege en
zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd, met een
conventionele intrest van 1% per maand alsmede met een forfaitaire
verhoging van 15%. Daarenboven en tot aan de integrale betaling,
blijft de eigendomsoverdracht opgeschort.
Bij gebreke aan betaling van een factuur op de vervaldag, wordt
het bedrag van alle nog openstaande facturen onmiddellijk en van
rechtswege opeisbaar. De verkoper heeft het recht alle leveringen
te stoppen en alle bestaande en niet uitgevoerde bestellingen te
annuleren. Bij ontbinding van de overeenkomst is een forfaitaire
schadevergoeding van 30% van de factuurwaarde verschuldigd door
de in gebreke blijvende partij. De aanvaarding van wissels of enige
andere betalingsmodaliteit gebeurt zonder novatie.
Al onze wederzijdse schuldvorderingen maken het voorwerp uit van
een nettingovereenkomst in de zin van de wet betreffende financiële
zekerheden.

8. GESCHILLEN
Iedere betwisting die met de koper zou kunnen ontstaan, valt onder
de uitsluitende bevoegdheden van de Rechtbanken van Brussel.